KUMPOO赞助的澳大利亚“2014 U20 Dash Cup”

 KUMPOO赞助的澳大利亚"2014 U20 Dash Cup"2014726-727日在悉尼举办,比赛吸引来自香港,西澳大利亚,澳大利亚青少年国家队等选手参加。使薰风在国际上更具影响力。

 

 

 

 

 

 

< 返回上一页